Aktivt kravställande ger hållbara investeringar

AP6 har i sin roll som statlig investerare av pensionsmedel både ansvar och möjligheter att ställa krav på hållbarhetsarbetet i sina investeringar. Det handlar om att skapa avkastning åt pensionärerna genom att investera på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Detta innebär att AP6:s investeringar ska klara av att växa och skapa avkastning genom effektivt resursutnyttjande, minimal belastning på miljön, samt genom att främja samhällsutveckling och rättvisa arbetsvillkor.
AP6 får aldrig agera på ett sätt som riskerar att skada allmänhetens förtroende för hanteringen av pensionsmedlen. I egenskap av förvaltare av allmänna pensionsmedel, och som statlig myndighet, ska AP6 vara föregångare vad gäller etik och hållbarhet, och aktivt verka för att samarbetspartners och innehav arbetar med dessa frågeställningar.
Kravställandet utgår från den uppförandekod som AP6:s styrelse antagit. AP6 ser ingen motsättning mellan hållbara investeringar och kravet på avkastning.
En följd av detta är att arbetet med hållbarhetsfrågor - möjligheter och risker - integrerats i investeringsverksamheten.
Utgångspunkten för AP6 är att arbetet med hållbarhet ständigt behöver utvecklas och förbättras.
AP6 har som mål att arbeta strukturerat med hållbarhet, framför allt vad gäller kravställande och uppföljning. Genom att vara ansluten till och följa FN:s Global Compact samt PRI, FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar, har AP6 förbundit sig att se till att hållbarhetsaspekterna alltid är närvarande i den dagliga verksamheten.
Utifrån sitt fokus på ansvarsfulla investeringar gör AP6 sedan 2013 en hållbarhetsrapport, så kallad GRI-rapportering, för den egna verksamheten.
AP6 har anslutit sig till CDP - Carbon Disclosure Project - vilket i korthet innebär att AP6 står bakom CDP:s initiativ och uppmaning att fler bolag ska mäta och redovisa sitt koldioxidavtryck. Sedan 2014 har AP6 genomfört två klimatanalyser.

 

 

 global compact

 

 PRI

 

CDP